Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProcedury administracyjneDecyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Procedury dla szczególnych warunków prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej / Nieruchomości i budownictwo


Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Rodzaj: uzyskanie pozwolenia
Cel procedury: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu budowlanego
Dane ogólne:

Cel procedury

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu budowlanego

Rodzaj

uzyskanie pozwolenia

Wynik procedury

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające ? miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane ? 2 miesiące
Organ nadzoru budowlanego ma 21 dni, od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie, na wykonanie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

Forma prawna działalności gospodarczej objęta procedurą

Brak ograniczeń.

Uczestnicy procedury

 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Komunikacja z innymi procedurami:

Procedury, które mogą być konieczne do zrealizowania przed rozpoczęciem niniejszej procedury

? Decyzja o pozwoleniu na budowę.

? Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.

? Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

? Uzyskanie dziennika budowy.

? Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

? Złożenie zawiadomienia o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.

Procedury możliwe do zrealizowania po ukończeniu niniejszej procedury

? Legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

? Postępowanie naprawcze w przypadku wykonywania robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. (zgodnie z art. 51 Prawa budowlanego).

? Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych prowadzonych w oparciu o pozwolenie na użytkowanie, patrz krok 5, punkt 5.2. i 5.3.).

Warunki wejściowe i wyjściowe:

Warunki wejściowe

1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, który zalicza się do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII ? XXX, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wyżej wymienioną decyzję należy uzyskać dla następujących kategorii budynków:

? kategoria V ? obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;

? kategoria IX ? budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty. bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;

? kategoria X ? budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;

? kategoria XI ? budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;

? kategoria XII ? budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;

? kategoria XIII ? pozostałe budynki mieszkalne;

? kategoria XIV ? budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;

? kategoria XV ? budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;

? kategoria XVI ? budynki biurowe i konferencyjne;

? kategoria XVII ? budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe;

? kategoria XVIII ? budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie. podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego;

? kategoria XX ? stacje paliw;

? kategoria XXII ? place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;

? kategoria XXIV ? obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;

? kategoria XXVII ? budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;

? kategoria XXVIII ? drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;

? kategoria XXIX ? wolno stojące kominy i maszty;

? kategoria XXX ? obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Ponadto obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie nałożony w przypadku samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych, dla których w postępowaniu legalizacyjnym (zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) bądź naprawczym (zgodnie z art. 51 ust 4 ustawy Prawo budowlane) wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku zakończenia budowy). W przypadku postępowania naprawczego przepisów dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać w przypadku chęci przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (tzw. odbiór częściowy).

2. Inwestor, który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania następujące organy:

? Państwową Inspekcję Sanitarną,

? Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

3. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy załączyć:

? oryginał dziennika budowy,

? oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami,

? oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ,terenu budowy, a także ? w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

? oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

? protokoły badań i sprawdzeń,

? inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

? potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,

? kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m?/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),

? oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,

? ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

Złożenie w organie nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. Przedmiotowa kontrola zgodności budowy z ustaleniami i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę obejmuje sprawdzenie:

? zgodności wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub działki,

? zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym w zakresie:

- parametrów technicznych, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i ilość kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego,

- geometrii dachu, tj. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,

- wykonania urządzeń budowlanych,

- elementów wyposażenia budowlano ? instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości korzystania, w przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

? wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,

? czy zostały rozebrane istniejące obiekty budowlane tymczasowe (jeżeli minął termin rozbiórki określony w pozwoleniu na budowę) lub nieprzewidziane do dalszego funkcjonowania,

? uporządkowania terenu budowy.

Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach (jeden bezzwłocznie przekazuje się inwestorowi, drugi organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie właściwym prowadzącym postępowanie).

4. Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest tylko inwestor.

5. W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s -500zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Warunki wyjściowe

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić termin wykonania robót.

2. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przepisami prawa organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję odmawiającą zgody na użytkowanie. Za każdą nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie kontroli naliczana jest kara, będąca sumą za poszczególne wykroczenia, o których mowa w artykule 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s ? 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Przedmiotowa kara wymierzana jest w formie postanowienia i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia (w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu). W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uprawnionym do egzekucji jest właściwy wojewoda). Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem postępowania naprawczego przewidzianego w artykule 51 ustawy Prawo budowlane.

3. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także ? w razie potrzeby ? instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić inwestorowi następujące dokumenty:

- oryginał dziennika budowy,

- protokół badań i sprawdzeń,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Przebieg procedury:

KROK 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru budowlanego, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Dokumenty:

? Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

? Załączniki

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ? w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,

- kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m?/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),

- oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,

- ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Opłaty
 1. Wnioskodawca
Nie dotyczy

KROK 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

2.1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2.2. Zgodnie z art. 57 ust. 4 właściwy organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie wszczyna on postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane.

2.3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Dokumenty:

? wezwanie do usunięcia braków (w przypadku błędów formalnych oraz nieuregulowania opłaty skarbowej);

? decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
 1. Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).
Nie dotyczy

KROK 3. Zawiadomienie o obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

W przypadku, gdy złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie był kompletny lub tez został poprawnie uzupełniony, organ nadzoru budowlanego wysyła do inwestora/wnioskodawcy pismo o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

Dokumenty: pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
 1. Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Organ powinien zawiadomić inwestora o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego 7 dni od dnia złożenia wniosku (wezwania).
Nie dotyczy

KROK 4. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego dokonuje obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. W kontroli zobowiązany jest uczestniczyć inwestor, a sprawdzane są:

? zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,

? zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno ? budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano ? instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości użytkowania obiektu budowlanego (w szczególności budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych) przez osoby niepełnosprawne,

? wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,

? w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonanie tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

? uporządkowanie terenu budowy.

2. Organ nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w trzech egzemplarzach (jeden dostarcza bezzwłocznie inwestorowi, drugi przekazuje organowi wyższego stopnia, a trzeci trafia do akt organu właściwego). Protokół można przekazać do organu nadrzędnego w formie elektronicznej; w takim przypadku protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Przedmiotowy protokół należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty: protokół pokontrolny.

Dokumenty: protokół pokontrolny.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
 1. Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Organ powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia wniosku (wezwania).
Nie dotyczy

KROK 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

- oryginału dziennika budowy,

- protokołów badań i sprawdzeń,

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).

3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest postanowieniem kara. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s ? 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s ? 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego(k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5 organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.

Dokumenty:

? Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

? Decyzja o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie

? Postanowienie nakładające karę ? w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli (karę nakłada się za każdą stwierdzoną nieprawidłowość).

? Postanowienie nakładające karę za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Opłaty:

? kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s ? 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

? kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego ? jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s ? 500 złotych), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
 1. Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Miesiąc, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej dwa miesiące (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) od dnia złożenia wniosku.
Nie dotyczy
Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 18

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

Art. 22

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Art. 36

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

5) zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55;

Art. 49

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, właściwy organ wydaje decyzję:

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Art. 51

4. Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, właściwy organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, i wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo ? jeżeli budowa została zakończona ? o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Art. 55

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX?XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII?XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Art. 56

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) (uchylony),

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) (uchylony)

4) Państwowej Straży Pożarnej

? o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Art. 57

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ? w razie korzystania ? drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7.

2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

3. Inwestor jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56.

4. Inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty wymienione w ust. 1?3, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.

5. (uchylony).

6. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym, że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.

Art. 59

1. Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a.

2. Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

3. Jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

4a. Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie.

5. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 i w art. 57 ust. 1?4. Przepisy art. 51 stosuje się odpowiednio.

6. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ przesyła niezwłocznie organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

7. Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

Art. 59a

1. Właściwy organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno- budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich ? w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych ? wykonania tego obowiązku, jeżeli

upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy.

Art. 59c.

1. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.

Art. 59d.

1. Właściwy organ, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręcza się inwestorowi bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.

1a. Dopuszcza się przekazanie protokołu organowi wyższego stopnia w formie elektronicznej. W takim przypadku sporządza się dwa egzemplarze protokołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres istnienia obiektu budowlanego.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

4. Wzór protokołu powinien obejmować w szczególności informacje dotyczące danych osobowych osób uczestniczących w kontroli oraz informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli, w tym: adres i kategorię

obiektu budowlanego, ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym i innymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Art. 59e.

Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane.

Art. 59f

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

4. W przypadku, gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.

6. W przypadku wymierzenia kary właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.

Art. 59g.

1. Karę, o której mowa w art. 59f ust. 1, właściwy organ wymierza w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

2. Wymierzoną karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

3. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w ust. 3, jest wojewoda.

5. Do kar, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.9), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie.

6. Organ właściwy do wydania, zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności postanowienia niezwłocznie przesyła kopię wydanego postanowienia właściwemu wojewodzie.

Art. 60.

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu

podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Art. 81a.

1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:

1) do obiektu budowlanego;

2) na teren:

a) budowy,

b) zakładu pracy,

c) (uchylona).

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym ? w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego

świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.

Art. 82

1. Do właściwości organów administracji architektoniczno budowlanej należą sprawy określone w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów.

2. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest starosta.

3. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:

1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu ? niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad ? wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

3a) usytuowanych na obszarze kolejowym;

4) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

5) usytuowanych na terenach zamkniętych;

6) (uchylony).

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wymienione w ust. 3 obiekty i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Art. 84

2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:

3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych;

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych powinna zawierać w szczególności: określenie organu prowadzącego ewidencję, dane osobowe lub nazwę inwestora oraz inne niezbędne dane pochodzące ze składanych zawiadomień i decyzji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-

budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych, innych niż wymienione w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane:

1) metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi

oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;

3) drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;

4) dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;

5) zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich;

6) sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);

7) rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

Rozporządzenie określa wzór ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Rozporządzenie określa wzór protokołu obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego dopuszczanego do użytkowania.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2. Pracownicy organów nadzoru budowlanego są

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu

karnego za wykroczenia określone w art. 93 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.

Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze

mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

wykonującym czynności instrukcyjno-kontrolne

? Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

2) pracownikom wojewódzkich inspektoratów nadzoru

budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora

nadzoru budowlanego ? właściwy wojewoda;

3) pracownikom powiatowych inspektoratów nadzoru

budowlanego, na wniosek powiatowego inspektora

nadzoru budowlanego ? właściwy wojewoda.

§ 4. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego powinno zawierać: datę

wydania i termin ważności, oznaczenie organu wydającego

upoważnienie, powołanie podstawy prawnej,

imię, nazwisko i stanowisko służbowe uprawnionego

pracownika, numer legitymacji służbowej, określenie

wykroczeń, za które pracownik jest upoważniony do

nakładania grzywien, oraz terenu, na którym upoważnienie jest ważne.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ,

który je wydał, oraz opatrzone pieczęcią.

Grupy dyskusyjne