Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProcedury administracyjnePowierzanie nauczycielom zadań doradcy metodycznego w zakresie szkół artystycznych
Procedury dla szczególnych warunków prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej / Inne


Powierzanie nauczycielom zadań doradcy metodycznego w zakresie szkół artystycznych

Rodzaj: inne decyzje i rozstrzygnięcia
Cel procedury: Uzyskanie funkcji doradcy metodycznego w zakresie szkolnictwa artystycznego
Dane ogólne:

Cel procedury

Uzyskanie funkcji doradcy metodycznego w zakresie szkolnictwa artystycznego

Rodzaj

inne decyzje i rozstrzygnięcia

Wynik procedury

Powierzenie

Ustawowy czas realizacji

art. 35 par. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Forma prawna działalności gospodarczej objęta procedurą

Brak ograniczeń.

Warunki wejściowe i wyjściowe:

Warunki wejściowe

Organ prowadzący może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi, który posiada:

1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;

2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

Nauczyciel musi być zatrudniony w publicznej szkole, placówce lub w CENSA

Warunki wyjściowe

Powierzenie nauczycielowi zadań doradcy metodycznego w zakresie szkolnictwa artystycznego

Warunkiem powierzenia w/w zadania są:

- pozytywna opinia dyrektora CENSA

- pisemne uzgodnienie z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel

- powierzenie

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres trzech lat, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok.

Przebieg procedury:

KROK 1. Złożenie wniosku

Nauczyciel składa wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierający:

? uzasadnienie obejmujące opis dorobku zawodowego nauczyciela

?zaświadczenie o zatrudnieniu w publicznej szkole lub placówce, ze wskazaniem wymiaru zatrudnienia

?dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje oraz posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

?dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy pedagogicznej

Zobacz szczegóły:
  • Uczestnicy
  • Opłaty
Brak uczestników
Nie dotyczy

KROK 2. Przekazanie wniosku do dyrektora CENSA

Wniosek przekazywany jest do dyrektora CENSA celem zaopiniowania

Zobacz szczegóły:
  • Opłaty
Brak uczestników
Nie dotyczy

KROK 3. Uzgodnienie z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, powierzenia zadań

Zobacz szczegóły:
  • Opłaty
Brak uczestników
Nie dotyczy

KROK 4. Wydanie powierzenia

Wydanie powierzenia określającego:

?szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego

?szkoły lub placówki, w których nauczyciel-doradca metodyczny realizuje swoje zadania

?warunki wykonywania zadań nauczycela-doradcy

Zobacz szczegóły:
  • Opłaty
Brak uczestników
Nie dotyczy
Grupy dyskusyjne