Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProcedury administracyjneUzyskanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią
Procedury dla szczególnych warunków prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej / Obrót paliwami


Uzyskanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią

Rodzaj: uzyskanie koncesji
Cel procedury: Uzyskanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią
Dane ogólne:

Cel procedury

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią

Rodzaj

uzyskanie koncesji

Wynik procedury

koncesja na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót paliwami i energią

Forma prawna działalności gospodarczej objęta procedurą

Brak ograniczeń.

Uczestnicy procedury

Urząd Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podmiot starający się o otrzymanie koncesji.

Warunki wejściowe i wyjściowe:

Warunki wejściowe

Przyrzeczenie wydania koncesji, czyli Promesa.

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą, która wymaga uzyskania

koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane dalej ?promesą?.

W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania

działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące udzielenia koncesji z tym, że w promesie ustala się okres jej ważności, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie

działalności gospodarczej określonej w promesie chyba, że:

1.Uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;

2.Wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie;

3.Wystąpiły następujące okoliczności:

?Przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do

wiadomości przedsiębiorcom;

?Ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli.

Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową:

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji:

1. Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki formalnoprawne oraz

organizacyjne:

?Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg

z rejestru przedsiębiorców, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

przedłożeniem organowi koncesyjnemu,

?Kopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku,

gdy brak informacji dot. NIP na przekazanych dokumentach,

?Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy

(w przypadku spółek prawa handlowego - członków zarządu spółki),

?Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku

o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji.

?Oświadczenia określające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji

niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (własność, dzierżawa,

użyczenie, leasing itp.).

?Oświadczenie przedsiębiorcy, że zapewni zatrudnienie osób o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy Prawo Energetyczne.

2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi

zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwości ich

pozyskania:

?Kopie sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata - ww. dokumenty z okresu od dnia podjęcia

działalności,

?Zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek

przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zawierające informacje

o udzielonych przedsiębiorcy kredytach,

?Kopie aktualnych sprawozdań finansowych przedsiębiorcy (PIT-5, CIT-2,

sprawozdanie F-01 itp.),

?Oświadczenie o wielkości uzyskiwanego dotychczas oraz planowanego obrotu

w zakresie prowadzonej działalności,

?Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenie

społeczne,

?Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z zobowiązaniami wobec budżetu państwa.

Warunki wyjściowe

Wydanie koncesji

Przebieg procedury:

KROK 1. Złożenie wniosku

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie koncesji do URE.

?Pisemny wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

?Oznaczenie wnioskodawcy i adresu jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

/w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy również ich imiona i nazwiska/

?Numer identyfikacji podatkowej - NIP.

?Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej.

?Określenie rodzaju działalności oraz czasu, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, przy czym koncesja może być udzielona jedynie na czas określony - nie mniej niż na 5 lat i nie dłużej niż na 50 lat chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.

?Informację o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, jeżeli przedsiębiorca

prowadził działalność gospodarczą.

?Wskazanie tytułu prawnego do stacji lub baz paliw, gruntów oraz środków transportu.

?Charakterystykę możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją.

?Określenie możliwości finansowych zapewniających prawidłowe wykonywanie

działalności objętej koncesją - ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, określenie źródeł finansowania bądź możliwości pozyskania środków finansowych.

Organ koncesyjny jest zobowiązany do sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej. W tym celu wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, przedsiębiorcę lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy) oraz oświadczenia.

Wnioski o udzielenie koncesji na np. obrót paliwami przesyła się do właściwego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki lub do Departamentu Przedsiębiorstw

Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ich kompetencjami.

Zobacz szczegóły:
  • Uczestnicy
  • Termin
Wnioskdoawca oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Nie dotyczy

KROK 2. Przekazanie dodatkowych informacji i dokumentów (krok warunkowy)

Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Prezes URE może żądać dodatkowych informacji i dokumentów w celu uprawdopodobnienia możliwości spełnienia przez wnioskodawcę wymaganych przepisami warunków.

Nienadesłanie, pomimo wezwania, wymaganych dokumentów, stanowi przesłankę

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, co kończy postępowanie. Ponowne złożenie wniosku, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, spowoduje wszczęcie nowego postępowania, do którego mogą zostać dołączone uprzednio złożone dokumenty, o ile zachowają swoją ważność.

Zobacz szczegóły:
  • Uczestnicy
Wnioskodawca oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

KROK 3. Udzielenie odpowiedzi

Wnioskodawca może otrzymać jedną z dwóch odpowiedzi:

1. Koncesję

2. Odmowę udzielenia koncesji - pomimo spełnienia wszystkich warunków, przedsiębiorca nie może być pewien, że uzyska koncesję, bowiem organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku. Ma to miejsce, gdy:

a) przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej

objętej koncesją określonych w ustawie lub warunków podanych do wiadomości przedsiębiorcom;

b) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli;

c) jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu, koncesji udzielono innemu

przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom;

W przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielanie koncesji, o czym informuje

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?.

Zobacz szczegóły:
  • Uczestnicy
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Grupy dyskusyjne