Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProcedury administracyjneUzyskanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
Procedury dla szczególnych warunków prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej / Nadzór i kontrola


Uzyskanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

Rodzaj: uzyskanie licencji
PKD: 8020Z
Cel procedury: Uzyskanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
Dane ogólne:

Cel procedury

Uzyskanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

Rodzaj

uzyskanie licencji

Wynik procedury

W wyniku pozytywnego zakończenia procedury osoba uzyskuje licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.
Licencja wydawana jest na czas nieoznaczony.

Ustawowy czas realizacji

Wg KPA: bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające ? miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane ? 2 miesiące

PKD

 • 8020Z działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa ?

Forma prawna działalności gospodarczej objęta procedurą

Brak ograniczeń.

Warunki wejściowe i wyjściowe:

Warunki wejściowe

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia tj. ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania,

oraz do:

1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

O wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

- posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

- ukończyła 21 lat

- ma pełną zdolność do czynności prawnych, stwierdzoną własnym oświadczeniem;

- nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne;

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie, która:

1) posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania;

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji.

Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, określenie rodzaju licencji oraz podpis wnioskodawcy.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,

2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,

3) dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

4) kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.

5) oryginał orzeczenia lekarskiego o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia.

Za wydanie licencji pobiera się opłatę.

Warunki wyjściowe

Licencja wydawana jest na czas nieokreślony.

Wzór licencji został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony.

Przebieg procedury:

KROK 1. Złożenie wniosku o wydanie licencji pracownika zabezpieczania technicznego II stopnia

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla siedziby wnioskodawcy. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały następujących dokumentów:

- dowód osobisty,

- świadectwo potwierdzające uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
Brak uczestników
nie dotyczy
Nie dotyczy

KROK 2. Formalne oraz merytoryczne sprawdzenie wniosku

Weryfikacja przez Komendanta Wojewódzkiego poprawności złożonego wniosku oraz załączników.

W przypadku braków formalnych wniosku Komendant Wojewódzki Policji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Jest to 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
Brak uczestników
Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (k.p.a.): niezwłocznie,
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Nie dotyczy

KROK 3. Wystąpienie o opinię do Komendant komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu wniosku o wydanie licencji, zwraca się do komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o wydanie opinii o wnioskodawcy. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony jest podstawą do odmowy wydania licencji pracownika ochrony.

Komendant Wojewódzki dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
Brak uczestników
Zgodnie z art. 106 § 3 k.p.a. organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.
Nie dotyczy

KROK 4. Wydanie decyzji w sprawie wydania, bądź odmowy wydania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

Przed podjęciem decyzji Komendant wojewódzki Policji dokonuje sprawdzenia w centralnym rejestrze skazanych czy wnioskodawca nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

Osoba, której przyznano licencję, odbiera ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba nie spełnia warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, art. 27 ust. 2 i 3, art. 28 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia.

Zobacz szczegóły:
 • Uczestnicy
 • Termin
 • Opłaty
Brak uczestników
nie dotyczy
Nie dotyczy
Akty prawne:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

Art. 3.

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,

b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

Art. 25.

1. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, wykonują pracownicy ochrony.

2. Wykonywanie czynności określonych w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 wymaga posiadania licencji:

1) pracownika ochrony fizycznej lub

2) pracownika zabezpieczenia technicznego.

3. Licencje, o których mowa w ust. 2, ustanawia się jako licencje pierwszego i drugiego stopnia.

Art. 29.

1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz do:

1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego;

2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

2. O licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.

3. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie, która:

1) spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2;

2) posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 30.

1. Licencje wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa, w formie decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby komendant wojewódzki Policji.

2. Licencje wydaje się na czas nieokreślony.

3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę.

Art. 31.

1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba nie spełnia warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3, art. 27 ust. 2 i 3, art. 28 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 3.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy

§ 1 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, określenie rodzaju licencji oraz podpis wnioskodawcy.

§ 2. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego lub drugiego stopnia dołącza następujące dokumenty:

1) kopię stron dowodu osobistego zawierających imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania,

2) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika komendy wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,

3) zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydane przez właściwe organy wojskowe (tylko osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia),

4) orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań ubiegających się o wydanie licencji,

5) dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm,

6) kopię świadectwa ukończenia szkoły, odpowiednio podstawowej lub co najmniej średniej,

7) kopię dyplomu lub świadectwa szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony, odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia,

lub

kopię świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią i ewentualnie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia dla kadry kierowniczej w Straży Przemysłowej, wydanych do dnia 27 marca 1998 r.

2. Wysokość i tryb wnoszenia opłat za wydanie licencji określają odrębne przepisy.

§ 4. Do wniosku, o którym mowa w § 1, osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia dołącza dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz kopię świadectwa potwierdzającego uzyskanie wykształcenia co najmniej średniego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub dokumentu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji zawodowej przyznawanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony obowiązana jest przedłożyć pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji, upoważnionemu do przyjmowania wniosków, do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 6 i 7 oraz w § 3 i 4.

2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji dołącza do akt opinię komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

§ 6. Osoba, której przyznano licencję pracownika ochrony, odbiera ją osobiście, za pokwitowaniem, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji.

§ 7. Wzory licencji:

1) pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia,

2) pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,

3) pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia,

4) pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia

stanowią załącznik do rozporządzenia.

§ 10. 1. Opinię o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony oraz o pracowniku ochrony wydaje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania opiniowanego, komendant komisariatu Policji na polecenie komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Opiniowanie pracowników ochrony powinno następować raz na trzy lata.

3. Negatywna opinia o osobie ubiegającej się o licencję pracownika ochrony bądź o pracowniku ochrony jest podstawą do odmowy wydania licencji pracownika ochrony lub wszczęcia postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony.

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony, zwanej dalej "licencją".

§ 2. 1. Opłatę za wydanie licencji ustala się w wysokości 50% opłaty skarbowej od koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

2. Opłata za wydanie duplikatu licencji wynosi 20% kwoty, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 2, wnosi się przy wydawaniu licencji lub jej duplikatu do kasy lub na rachunek bankowy właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej Policji.

§ 4. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1, za wymianę licencji w przypadku nieprawidłowego sporządzenia uprzednio wydanej licencji.

Grupy dyskusyjne