Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychAPTAMERY DNA ROZPOZNAJĄCE METKĘ HISTYDYN...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

APTAMERY DNA ROZPOZNAJĄCE METKĘ HISTYDYNOWĄ i ARGININOWĄ ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII

Data wygaśnięcia oferty

2016-09-30

Data publikacji

2015-05-05

Opis

Streszczenie

Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową i argininową oraz ich zastosowanie w biotechnologii w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową i argininową, w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową i argininową.

Opis

Prokariotyczne oraz eukariotyczne systemy pozyskiwania białek rekombinowanych są wykorzystywane na szeroką skalę w badaniach naukowych. Aby szybko i wydajnie uzyskać pożądane preparaty białkowe, które będą charakteryzowały się zadowalającą czystością, dodawane są metki fuzyjne np. metka histydynowa (His) czy metka argininowa (Arg) za pomocą metod inżynierii genetycznej. Wysokie powinowactwo metki His oraz metki Arg do określonych jonów metali (cynk, kobalt, miedź czy nikiel) umożliwia zastosowanie złóż chromatograficznych z wyżej wymienionymi jonami do oczyszczania lub unieruchamiania białka z metką His i z metką Arg.

Metka His czy też metka Arg dołączona do białka rekombinowanego umożliwia jego detekcję poprzez zastosowanie techniki western blotting wykorzystującej na szeroką skalę przeciwciała mono- lub poliklonalne skierowane przeciwko metce. Przytoczony system detekcji białek posiadających w swojej sekwencji aminokwasowej metkę His czy metkę Arg wykorzystywany jest w technikach in vitro do badania oddziaływań między-białkowych, m.in. ?pull down?, immunoprecypitacji, koimunoprecypitacji czy też ?far western blotting?.

Aptamerami DNA określa się jednoniciowe cząsteczki kwasu nukleinowego
o długości około 40-100 nukleotydów, które wykazują zdolność do wiązania określonego ligandu z wysoką specyficznością oraz powinowactwem. Optymalne dopasowanie wyselekcjonowanego aptameru do określonej cząsteczki jest możliwe dzięki tworzonym bogatym strukturom drugo- i trzeciorzędowym.

Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową i metkę argininową oraz ich wykorzystanie w metodzie identyfikowania molekuł posiadających metkę histydynową i metkę argininową, w szczególności poprzez zapewnienie nowych cząsteczek posiadających wysokie powinowactwo do dowolnej cząsteczki (peptydu, białka czy pochodnej DNA) zawierającej metkę histydynową czy też metkę argininową.

Aptamery DNA będące przedmiotem wynalazku mogą znaleźć zastosowanie
w rozpoznawaniu cząsteczek posiadających powinowactwo do celów molekularnych zawierających metkę His i metkę Arg, a w szczególności do:

  • stosowania jako agonista dla przeciwciał skierowanych przeciwko metce His i metce Arg;
  • detekcji, oczyszczania i oznaczania stężenia celów molekularnych zawierających metkę His i metkę Arg.

Oprócz przedstawionych powyżej zastosowań aptamery DNA mogą być stosowane w postaci cząsteczek z przyłączonymi znacznikami, zwłaszcza fluorescencyjnymi,
i służyć w szczególności do znakowania celów molekularnych posiadających metkę His i metkę Arg. Tego typu cząsteczki mogą być z powodzeniem wykorzystane np. do badania oddziaływań pomiędzy białkami stosując techniki spektroskopowe, m.in. FRET (Forsterowskie rezonansowe przeniesienie energii).

Oferowane aptamery DNA i ich zastosowanie stanowią przedmiot zgłoszenia patentowego. Dalsze prace nad jej rozwojem są prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a Centrum Innowacji, Transferu Technologii
i Rozwoju Uniwersytetu poszukuje podmiotów zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • testowane w skali półtechnicznej, gotowe do demonstracji

Prawa własności intelektualnej

  • zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Uwagi dot. praw własności

Uniwersytet Jagielloński

Typ oczekiwanej współpracy

  • inne (np. finansowanie)
  • umowa licencyjna

Rodzaj poszukiwanego partnera

firma biotech

Obszary działalności partnera

biotechnologia

Czas potrzebny do uruchomienia produkcji

2 lata

Grupy dyskusyjne